30.10.2015

Раздаване на изборни книжа II тур

ОИК Г.Оряховица уведомява членовете на СИК, че раздаването на изборните книжа и материали за провеждането на II-тур от изборите за кмет на община и кметове на кметства ще бъде на 31.10.2015г. в Зала №1 на Общината от:

14:00ч. за секциите извън гр.Г.Оряховица;

16:00ч. за секциите в гр.Г.Оряховица.

15.10.2015

Относно мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на община Горна Оряховица.

На основание чл. 234 и чл. 87, ал. 1, т. 11 от Изборния кодекс, както и Решение № 1549 - МИ/ 27.08.2015г.на ЦИК София и въз основа на получена писмена информация от страна на община Горна Оряховица, Общинска избирателна комисия Горна Оряховица

 

Р Е Ш И:

 

ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на община Горна Оряховица, както следва :

 1. Специализирани секции за гласуване на хора с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания - секция № 040600004 гр.Горна Оряховица, Клуб на пенсионера ул."Вичо Грънчаров" № 19, секция № 040600005 гр. Горна Оряховица, І СОУ "Г.Измирлиев", ул."Ангел Кънчев" № 17 - стар физкултурен салон, секция № 040600014 Клуб на инвалида ул."Патриарх Евтимий" № 4, секция № 040600016 гр.Горна Оряховица, Дирекция „СП" - фоайе ул."Патриарх Евтимий" № 5 и секция № 040600025 гр.Горна Оряховица, Туристически информационен център /сградата на Общината /, пл."Георги Измирлиев" № 5.
 2. Телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден 0618/22150 и адрес за заявки: пл."Георги Измирлиев" № 5, сградата на Община Горна Оряховица;

      3. Дата и час за приемане на заявките - в рамките на изборния ден.

14.10.2015

Съобщение

ОИК Горна Оряховица уведомява, че обучението на членовете на СИК на територията на Община Горна Оряховица, ще се проведе на 21.10.2015г. от 17:00 ч. в зала 1 на Община Горна Оряховица.

03.10.2015

Съобщение

ОИК – Горна Оряховица уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., че застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа), подадено до 17:00ч. на 23 октомври 2014 г.  Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица лист No 1 – Списък на застъпници).

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа), подадено до изборния ден - 24 октомври 2015 г. на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица лист No 2 – Списък на заместващите застъпници).

За повече информация – 

Решение 2113-МИ/11.09.2015

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Приложение образец на таблица - http://dox.bg/files/dw?a=a4d5d554a2

                                                  -

03.10.2015

Съобщение

ОИК – Г. Оряховица уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., че могат да имат свои упълномощени представители. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на Изборния кодекс.

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител от всяка партия/ коалиция. Представителят на партията, коалицията и инициативният комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите (Таблица - Списък на представителите).

Списъкът се предава в ОИК – Г. Оряховица до изборния ден - 24 октомври 2015 г. от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

До изборния ден всяка партия или коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице. В ОИК следва да се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 За повече информация –

Решение 2113-МИ/11.09.2015
ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решение 1552-МИ/28.08.2015
ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от общинските избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Приложение списък представители - http://dox.bg/files/dw?a=4255cca1b0

27.09.2015

График на дежурствата на ОИК Горна Оряховица за периода 26.09.2015 г. – 09.10.2015 г.

 Период на дежурство

Дежурни членове на

ОИК-Г. Оряховица

Телефони за контакти

26.09.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Йордан Георгиев Петров

Димо Рачев Димов

0888528153

0887235294

27.09.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Димо Рачев Димов

Николай Красимиров Илиев

0887235294

0887424383

28.09.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Милена Радославова Мишева

Иван Стефанов Иванов

0887907546

0883461071

29.09.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Нина Василева Велкова

Еленка Михайлова Тодорова

0887786015

0888088986

30.09.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Мариан Николов Терзиев

Марияна Николова Иванова

0889525153

0887515792

01.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Георги Иванов Николов

Димитрина Йорданова Благоева

0888767502

0887513414

02.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Николай Красимиров Илиев

Нина Василева Велкова

0887424383

0887786015

03.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Йордан Георгиев Петров

Димо Рачев Димов

0888528153

0887235294

04.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Димо Рачев Димов

Николай Красимиров Илиев

0887235294

0887424383

05.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Милена Радославова Мишева

Иван Стефанов Иванов

0887907546

0883461071

06.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Нина Василева Велкова

Еленка Михайлова Тодорова

0887786015

0888088986

07.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Мариан Николов Терзиев

Марияна Николова Иванова

0889525153

0887515792

08.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Георги Иванов Николов

Димитрина Йорданова Благоева

0888767502

0887513414

09.10.2015 год.,

0:00-24:00 часа

Николай Красимиров Илиев

Нина Василева Велкова

0887424383

0887786015

19.09.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК Горна Оряховица в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 16,00ч. в сградата на Община Г. Оряховица, пл. "Г. Измирлиев" № 5, Зала No 1.
 2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите на 25 октомври 2015 г. в Община Горна Оряховица и представители на средствата за масово осведомяване.
17.09.2015

Заседание на ОИК-Горна Оряховица

Следващо заседание на ОИК-Горна Оряховица е насрочено за 17.09.2015 г. от 15:00 часа.

16.09.2015

Съобщение

ОИК Горна Оряховица уведомява , че документите за регистрация на кандидати за общински съветници и кметове се приемат до 17:00 часа на 22.09.2015 г.

 На основание Решение № 2000 – МИ / 08.09.2015 г. на ЦИК към документите за регистрация следва да се представи и списък в електронен вид в EXCEL формат, в който се посочват: кандидатите, техният ЕГН, наименованието на партията или коалицията, заявила участие за регистрация на съответната кандидатска листа, общината , където е заявен за регистрация кандидата или населеното място, където е заявен за регистрация кандидата, съобразно приложението по-долу.

Приложение: образец на таблица

14.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Следващо заседание на ОИК-Горна Оряховица е насрочено за 14.09.2015 г. от 15:00 часа.

12.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Горна Оряховица е насрочено за 12.09.2015 г. от 15:00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Горна Оряховица е насрочено за 11.09.2015 г. от 15:00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Важно!!! Относно електронната таблица, която следва да подаде инициативен комитет при регистрация на независими кандидати в изборите за общински съветници и кметове в ОИК

Програмата може да изтеглите от http://www.cik.bg/f/1319

11.09.2015

Съобщение

ОИК Горна Оряховица уведомява, че крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е 14.09.2015г. до 18:00ч.

10.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Горна Оряховица е насрочено за 10.09.2015 г. от 15:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 280 / 01.11.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРУШЕТО

 • № 279 / 01.11.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРАГАНОВО

 • № 278 / 01.11.2015

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЪРБИЦА

всички решения